• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Crişan

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
74 23-05-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Încetare alocație de susținere a familiei - I.I.L - -    - - -
73 22-05-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Încetare ajutor social - C.R. - -    - - -
72 22-05-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Convocarea Consiliului local Crișan în ședință ordinară da -    - -
71 03-05-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Eliberare autorizatie conform legii nr.82/1993 - D.S. - -    - - -
70 03-05-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Eliberare autorizatie conform legii nr.82/1993 - B.V. - -    - - -
69 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea indemnizației lunare - R. S. - -    - - -
68 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut - M.D. - -    - - -
67 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut - I.V. - -    - - -
66 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut - I.M. - -    - - -
65 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut -T.M. - -    - - -
64 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut -M.L. - -    - - -
63 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut -A.L. - -    - - -
62 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea salariului lunar brut - O. D. - -    - - -
61 21-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar stabilirea indemnizatiei lunare - B. F. - -    - - -
60 18-04-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar delegarea atribuţiilor corespunzatoare functiei publice de secretar general al comunei Crisan - -    - - -
59 31-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a v - -    - - -
58 28-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Eliberare autorizatie conform legii nr.82/1993 - V.M. - -    - - -
57 28-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Eliberare autorizatie conform legii nr.82/1993 - B.N. - -    - - -
56 27-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea comisiei de recepție a materialelor consumabile, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar la nivelul Comunei Crișan - -    - - -
55 27-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnarea dnei. M. L. - ca persoană de contact, din partea comunei Crișan în relația cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) - -    - - -
54 20-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru doamna G. V. - persoana cu handicap grav - -    - - -
53 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei S.L. - -    - - -
52 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat S.L. - -    - - -
51 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat A.V. - -    - - -
50 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat Z.M. - -    - - -
49 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat S.R. - -    - - -
48 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat S.Ș. - -    - - -
47 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat S.I. - -    - - -
46 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat I.P. - -    - - -
45 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat C.R. - -    - - -
44 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum venit minim garantat T.M. - -    - - -
43 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocație de sustinere a familiei S.A.M. - -    - - -
42 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocație de sustinere a familiei S.A. - -    - - -
41 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocație de sustinere a familiei C.M. - -    - - -
40 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocație de sustinere a familiei Ț.V. - -    - - -
39 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocație de sustinere a familiei M.P. - -    - - -
38 13-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei pentru I.I.L. - -    - - -
37 10-03-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Convocarea consiliului local în sedinta extraordinara da -    - -
36 28-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar incadrarea cu contract individual de munca a dnei. P. F. in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav P. C. - -    - - -
35 28-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar incadrarea cu contract individual de munca a dnei. D. L. in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav T. R. - -    - - -
34 27-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încetarea contractului individual de muncă al dnei. P. F. din funcția de asistent personal - -    - - -
33 27-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încetarea contractului individual de muncă al dnei. D. L. din funcția de asistent personal - -    - - -
32 15-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru doamna I. E. - persoana cu handicap grav - -    - - -
31 14-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Crişan, judeţul Tulcea - -    - - -
30 14-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Comuna Crișan, județul Tulcea - -    - - -
29 14-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea comisiei în vederea întocmirii anchetei sociale pentru plata indemnizației persoanei cu handicap grav - -    - - -
28 14-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificarea componentei Comisiei de analiza si avizare a documentelor depuse pentru eliberarea autorizatiei in baza Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si a HCL Crisan nr.16/28.02.2014 - -    - - -
27 14-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnarea dnei. I.M. ca persoană responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură - -    - - -
26 14-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar desemnarea dnei. I.M. ca persoană responsabilă cu completarea și transmiterea “Registrului General de Evidență a Salariaților” - -    - - -
25 08-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor din bugetul propriu al comunei Crișan și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale - -    - - -
24 08-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Crișan, județul Tulcea - -    - - -
23 08-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar delegarea atribuţiilor corespunzatoare activitatii de organizare și conducere a contabilității la nivelul comunei Crișan - dnei. T. M. - -    - - -
22 02-02-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Școala gimnazială, înlocuire centrală termică și instalații aferente, localitatea Mila 23, comuna Crișan, județul Tulcea” - -    - - -
21 31-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar încadrarea cu contract individual de munca a dnei. J. P. in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav D. A. - -    - - -
20 30-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Încetare contract individual de muncă J.P. - -    - - -
19 26-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat - domnului I. V., din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crișan, având funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 - -    - - -
18 26-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie dlui. C. V. - -    - - -
17 26-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri dnei. D. V. - -    - - -
16 20-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Convocarea Consiliului local Crisan in sedinta ordinara 31.01.2023 da -    - -
15 19-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Crișan - -    - - -
14 16-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar modificarea art.1 din Dispoziția nr.66/18.05.2022 privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Comunei Crișan, Jud. Tulcea” POCA/972/2/1 – cod proiect 154353 - -    - - -
13 16-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei I.R., funcționar public de execuție, referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate, Impozite si Taxe, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare - -    - - -
12 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dlui. C.D. - -    - - -
11 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. I.C. - -    - - -
10 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. D.L., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
9 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. L.L.M., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
8 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. L.G., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
7 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dlui. C.V., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
6 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dlui. J.P., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
5 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. C.M., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
4 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. P.F.N.., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
3 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar privind stabilirea salariului lunar brut al dnei. C.L., avand functia contractuala de executie de asistent personal - -    - - -
2 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Stabilire indemnizație lunară pentru persoană cu handicap S.D. - -    - - -
1 05-01-2023 RAHĂU SILVIU FLORIN, primar Stabilire indemnizație lunară pentru persoană cu handicap G.V. - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină